Bötesregler vid Id06

Att bli bötfälld är aldrig roligt. Ibland kan dock en bötfällning var det enda medlet för att upprätthålla lag och ordning. Byggbranschen präglas exempelvis av ett kontinuerligt säkerhetsarbete. Alla som arbetar på ett bygge ska vara säkra på jobbet. ID06 säkerställer i sin tur att rätt personer befinner sig på arbetsplatsen.

Det finns flera och lika böter vid id06 som är viktiga att hålla koll på. Beloppen varierar i regel mellan 2 500 kronor och 25 000 kronor. De branscher som använder id06 har historiskt sett haft problem med svartarbete. Exempel på branscher som omfattas av regelverket är restaurangbranschen och byggbranschen. 

Registrera arbetade timmar

Grunden för ID06 är den så kallade personalliggaren. Den reglerar bland annat hur mycket de anställda arbetar samt när de arbetar. Personalliggaren finns ofta tillgängligt elektroniskt, vilket gör den enkel att uppdatera. Detta underlättar också ifall Skatteverket kommer på besök för att utföra en kontroll. 

 • På varje arbetsplats ska det finns ett ansvarigt företag som är kontrakterat. Företagets nyckeluppgifter ska finnas noga utskrivet i personalliggaren. I anslutning till detta ska samtliga personer på bygget kunna identifieras med sina respektive personuppgifter. Det ska även finnas information för varje persons arbetade timmar.
 • Det måste också finnas grundläggande information om respektive persons anställningsvillkor. Om du är byggherre på en arbetsplats måste du alltså dokumentera vilka som är avlönade av dig. Detta gäller även om du har en vän på besök som inte är anställd överhuvudtaget. Detta gäller emellertid inte personal som arbetar vissa timmar på entreprenad.
 • Att använda en elektronisk personalliggare är många gånger att föredra. Den är enkel att använda och uppdateras alltid på samma sätt. Ska du däremot föra protokoll i skrift måste du använda en penna med exempelvis bläck. Det som du skriver ska alltså enkelt inte kunna suddas ut. 
 • Inom byggbranschen finns det ofta särskilda villkor. Anledningen till detta är antalet personer som i regel befinner sig på en arbetsplats. Ett byggprojekt kräver inte sällan koordination och samarbete mellan många olika byggfirmor.
 • Reglerna för byggbranschen är därför uppdelade i flera olika led. Byggherren kallas den person som har ansvaret. Ansvaret kan dock också ligga på den som beställt arbetet, d.v.s. kunden, och projektledaren på arbetsplatsen. 

Hur ska jag registrera mina anställda?

Göteborgs-Posten skriver i den här artikeln om hur man tjänar på att ha system som gör det enkelt för medarbetarna. Vi har redan varit inne på vikten av en elektronisk personalliggare. Om ni får en inspektion på er arbetsplats vill ni med stor sannolikhet kunna visa upp protokollet så fort som möjligt. Det är dock inte alltid säkert att ni kan hitta ett manuellt protokoll på kort tid. Det kan också vara så att personen som för protokollet inte finns på arbetsplatsen för tillfället.

Du blir alltid bötfälld om ert protokoll är otillräckligt, exempelvis om alla anställda inte finns registrerade. Ni blir också bötfällda om ni inte utformat ert protokoll på korrekt sätt. Riskerna för detta är större om ni för ett manuellt protokoll. 

I anslutning till detta finns det också regler för hur länge ni bör spara protokollet. Tidsperioden är i regel mellan 2 och 3 år. Detta är ytterligare en anledning att välja en elektronisk personalliggare. Det är nog minst sagt lättare sagt än gjort att spara något så viktigt på samma plats under 2 år. 

Slutligen bör det tilläggas att byggbranschen inte accepterar manuella protokoll.

Varför finns ID06?

I en rapport från VVS Forum berättar man hur ID06 används för att stoppa fusk. De berörda branscherna arbetar ständigt för att förbättra sina protokoll. Men vad är egentligen anledningen till att ID06 skapades?

 • I ett första led handlar det om att staten vill att alla branscher ska präglas av skattepliktigt arbete. Genom att föra protokoll blir det svårare för arbetsgivare att anställa svart arbetskraft. Det blir även svårare att utföra arbeten där man inte betalar skatt överhuvudtaget. Detta gäller kanske främst byggbranschen.
 • I ett andra led vill staten främja en trygg arbetsmiljö. Vissa arbetsplatser ska vara reserverade för de som är utbildade att arbeta i farliga miljöer. Kostnaden för svart arbetskraft relaterat till olyckor hamnar alltid på staten. Det finns i detta fall inte försäkringar eller dylikt som skyddar arbetaren.
 • Sist men inte minst vill staten beivra att arbetsgivare utnyttjar utländsk arbetskraft. Den Europeiska Unionen har bland annat gett oss en fri rörlighet mellan medlemsländerna. Personer kommer därför lagligt till Sverige för att hitta arbete. Dessa personer är kanske inte alltid medvetna om sina rättigheter. En arbetsgivare kan alltså med enkelhet utnyttja utländsk arbetskraft om tillfälle ges. 

Elektroniska personalliggare minskar risken för svart arbetskraft. En annan fördel med elektroniska personalliggare är möjligheten till att göra ändringar. I många fall kan arbetsgivare behöva göra en ändring i protokollet. Det kan exempelvis handla om att någon i personalen har glömt att logga ut för dagen. När detta sker vill arbetsgivaren eller arbetstagaren kunna göra en ändring som även gäller i lagboken. 

Varför blir arbetsgivare bötfällda?

 • Den främsta anledningen till att få en bot är att arbetare inte finns med i protokollet. I vissa fall kan arbetsgivaren ha glömt det och helt enkelt gjort ett misstag. I andra fall handlar det om ekonomisk brottslighet. Skatteverket gör dock inget undantag för ärliga respektive oärliga intentioner.
 • Varje arbetare måste checka ut när dagen är över. Även detta kan vara ett oskyldigt misstag. Vem arbetar egentligen 24 timmar om dygnet? Detta är dock inte en fråga om sannolikhet. Personen arbetar samma tider som protokollet anger, oavsett timmar. Här kan det dock finnas ett visst överseende gällande böter. Ifall det handlar om en enskild person kan det betraktas som ett misstag.
 • Vi har redan varit inne på vikten av ett elektroniskt protokoll. Vi har också nämnt att detta är ett krav inom byggbranschen. Avsaknad av elektronisk personalliggare citeras som en av de största anledningarna till böter. Här verkar det inte finns något överseende från Skatteverket. Ett inkorrekt manuellt protokoll är helt enkelt inte acceptabelt.
 • Vi har även pratat om vikten av att spara protokollen. Även detta citeras som en vanlig anledning till böter. 

Svartarbete inom byggbranschen

Svartarbete inom byggbranschen drabbar nästan alltid de anställda hårdast. Den som arbetar svart hamnar i mångt och mycket utanför samhället. Personen går miste om pensionsavtal och får svårt att ingå i ekonomiska avtal. Arbetsgivaren går som vinnande ur detta såvida inte denne blir påkommen och bötfälls. Att anställa svart arbetskraft är i regel alltid billigare.

Tidigare kontrollerades byggarbetsplatser inte i lika stor utsträckning som det görs idag. Detta gjorde att oseriösa byggherrar kunde lägga låga bud i upphandlingar. De anställde sedan svart arbetskraft som utförde jobbet. Detta leder på sikt till en marknad som saknar fungerande konkurrens. De som anställer laglig arbetskraft kan inte konkurrera på lika villkor. 

Vissa oärliga arbetsgivare kan emellertid kringgå reglerna. Det handlar exempelvis om personer som driver flera bolag. När Skatteverket sedan gör en inspektion blir de förvirrade. De elektroniska personalliggarna är kanske korrekta för de som är anställda av ett bolag. Det är dock inte alltid fallet att det är rätt bolag som är på platsen. 

Det är inte heller ovanligt med oärliga personer som köper upp aktiebolag med god historik. De kan sedan anställa svart arbetskraft och utföra arbeten med goda marginaler. När de blir påkomna och bötfällda lägger de ner bolaget och fortsätter med ett annat. I anslutning till detta kan vi se problem med aktiebolag som ägs av målvakter. Detta är också en lösning som ger ansvarsfrihet till oärliga arbetsgivare. 

Bötesregler vid Id06